موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بافت شناسی: متن و اطلس
Histology: Text & Atlas
نام کتاب:

دانلود کتاب بافت شناسی: متن و اطلس

Histology: Text & Atlas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Brijesh Kumar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش اومیکس (omics) در سرطان پستان: به سوی نسل بعدی-تشخیص، سرانجام بیماری و درمان
Omics Approaches in Breast Cancer: Towards Next-Generation Diagnosis, Prognosis and Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب روش اومیکس (omics) در سرطان پستان: به سوی نسل بعدی-تشخیص، سرانجام بیماری و درمان

Omics Approaches in Breast Cancer: Towards Next-Generation Diagnosis, Prognosis and Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Debmalya Barh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب التهاب و سرطان
Inflammation and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب التهاب و سرطان

Inflammation and Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Bharat B. Aggarwal , Bokyung Sung and Subash Chandra Gupta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتولوژی سر و گردن
Head and Neck Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتولوژی سر و گردن

Head and Neck Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Leon Barnes , Simion I. Chiosea, Raja R. Seethala and David E. Elder
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 28.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی تشخیصی: کبد و پانکراس
Diagnostic Pathology: Hepatobiliary & Pancreas
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی تشخیصی: کبد و پانکراس

Diagnostic Pathology: Hepatobiliary & Pancreas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Laura Lamps
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی کبد
Liver Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی کبد

Liver Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Shu-Yuan Xiao and Kiyoko Oshima
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصور بررسی آسیب شناسی روبین
Lippincott's Illustrated Q&A Review of Rubin's Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب مصور بررسی آسیب شناسی روبین

Lippincott's Illustrated Q&A Review of Rubin's Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Bruce A. Fenderson , Raphael Rubin , David S. Strayer and Emanuel Rubin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس زخم حاصل از سلاح برقی و تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی
Atlas of Conducted Electrical Weapon Wounds and Forensic Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس زخم حاصل از سلاح برقی و تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی

Atlas of Conducted Electrical Weapon Wounds and Forensic Analysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jeffrey D. Ho, Donald M. Dawes and Mark W. Kroll
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جنین شناسی
BRS Embryology
نام کتاب:

دانلود کتاب جنین شناسی

BRS Embryology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Ronald W. Dudek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 31.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصور بافت شناسی
Lippincott's Illustrated Q&A Review of Histology
نام کتاب:

دانلود کتاب مصور بافت شناسی

Lippincott's Illustrated Q&A Review of Histology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Guiyun Zhang and Bruce A. Fenderson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتولوژی جراحی مولکولی
Molecular Surgical Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتولوژی جراحی مولکولی

Molecular Surgical Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Liang Cheng and John N. Eble
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی بالینی
Single Best Answers and EMQs in Clinical Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی بالینی

Single Best Answers and EMQs in Clinical Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Sukhpreet Dubb , Neeral Patel , Nishma Manek , Dhruv Panchal , Shams Shamoon and Karim Meeran
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتولوژی
BRS Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتولوژی

BRS Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Arthur S. Schneider and Philip A. Szanto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتولوژی روبین
Rubin's Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتولوژی روبین

Rubin's Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: David S. Strayer , Emanuel Rubin, David S. Strayer and Emanuel Rubin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 159.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی قلب
Cardiac Pathology: A Guide to Current Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی قلب

Cardiac Pathology: A Guide to Current Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Simon Suvarna
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بافت شناسی در یک نگاه
Histology at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب بافت شناسی در یک نگاه

Histology at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michelle Peckham
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 100 مورد در آسیب شناسی بالینی
100 Cases in Clinical Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب 100 مورد در آسیب شناسی بالینی

100 Cases in Clinical Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Eamon Shamil
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ريز محيط اطراف تومور
The Tumor Microenvironment
نام کتاب:

دانلود کتاب ريز محيط اطراف تومور

The Tumor Microenvironment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Rebecca G. Bagley
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی مولکولی از هیپوفیز آدنوم
Molecular Pathology of Pituitary Adenomas
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی مولکولی از هیپوفیز آدنوم

Molecular Pathology of Pituitary Adenomas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Cristiana Tanase , Irina Ogrezeanu and Corin Badiu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی آسیب شناسی کودکان
Color Atlas of Pediatric Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی آسیب شناسی کودکان

Color Atlas of Pediatric Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Aliya N. Husain MD , J. Thomas Stocker MD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 36.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر