موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زیست شناسی بافت چربی
Adipose Tissue Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی بافت چربی

Adipose Tissue Biology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michael E. Symonds
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم اساسی در آسیب شناسی مولکولی
Essential Concepts in Molecular Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم اساسی در آسیب شناسی مولکولی

Essential Concepts in Molecular Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: William B. Coleman , Gregory J. Tsongalis
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پاتولوژی کالبد شکافی اطفال
Handbook of Pediatric Autopsy Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پاتولوژی کالبد شکافی اطفال

Handbook of Pediatric Autopsy Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Enid Gilbert-Barness , Diane E. Spicer and Thora S. Steffensen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 85.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی مولکولی در بیماریهای بدخیم دستگاه گوارش
Molecular Pathology of Neoplastic Gastrointestinal Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی مولکولی در بیماریهای بدخیم دستگاه گوارش

Molecular Pathology of Neoplastic Gastrointestinal Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Antonia R. Sepulveda and John P. Lynch
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل تنظیم پاتوفیزیولوژی تومور
Evolution-adjusted Tumor Pathophysiology
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل تنظیم پاتوفیزیولوژی تومور

Evolution-adjusted Tumor Pathophysiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Albrecht Reichle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمیلوئید و اختلالات مرتبط: آسیب شناسی جراحی و ارتباط بالینی
Amyloid and Related Disorders: Surgical Pathology and Clinical Correlations
نام کتاب:

دانلود کتاب آمیلوئید و اختلالات مرتبط: آسیب شناسی جراحی و ارتباط بالینی

Amyloid and Related Disorders: Surgical Pathology and Clinical Correlations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Maria M. Picken MD PhD FASN, Ahmet Dogan , Guillermo A. Herrera
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیوند بافت جنینی انسانی
Human Fetal Tissue Transplantation
نام کتاب:

پیوند بافت جنینی انسانی

Human Fetal Tissue Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Niranjan Bhattacharya , Phillip Stubblefield
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث در بیوپسی کلیه و آسیب شناسی
Topics in Renal Biopsy and Pathology
نام کتاب:

مباحث در بیوپسی کلیه و آسیب شناسی

Topics in Renal Biopsy and Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Muhammed Mubarak and Javed I. Kazi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوپسی (برداشت بافت) پروستات
Prostate Biopsy
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوپسی (برداشت بافت) پروستات

Prostate Biopsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Nabil Kaddis Bissada
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوپسی (بافت برداری) ماهیچه
Muscle Biopsy
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوپسی (بافت برداری) ماهیچه

Muscle Biopsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Challa Sundaram
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوپسی (برداشت بافت) کبد
Liver Biopsy
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوپسی (برداشت بافت) کبد

Liver Biopsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Hirokazu Takahashi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 40.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) – علل و ظهور
Hypoglycemia - Causes and Occurrences
نام کتاب:

دانلود کتاب هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) – علل و ظهور

Hypoglycemia - Causes and Occurrences
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Everlon Cid Rigobelo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیستوپاتولوژی - نظرات و پیشرفتهای اخیر
Histopathology - Reviews and Recent Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب هیستوپاتولوژی - نظرات و پیشرفتهای اخیر

Histopathology - Reviews and Recent Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Enrique Poblet Martinez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 32 مگابایت
قیمت: 25,000 رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیابت – آسیب ها و درمان ها
Diabetes - Damages and Treatments
نام کتاب:

دانلود کتاب دیابت – آسیب ها و درمان ها

Diabetes - Damages and Treatments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Everlon Cid Rigobelo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اطلس اندومیکروسکوپی دستگاه گوارش
Atlas of Gastrointestinal Endomicroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس اندومیکروسکوپی دستگاه گوارش

Atlas of Gastrointestinal Endomicroscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Yan-Qing Li, Khek-Yu Ho, Xiu-Li Zuo, Cheng-Jun Zhou
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات آسیب شناسی روبین
Essentials of Rubin's Pathology (Sixth Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات آسیب شناسی روبین

Essentials of Rubin's Pathology (Sixth Edition)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Emanuel Rubin and Howard M. Reisner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 34.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمیلوئیدوز – مکانیزم ها و چشم اندازها برای درمان
AMYLOIDOSIS - MECHANISMS AND PROSPECTS FOR THERAPY
نام کتاب:

دانلود کتاب آمیلوئیدوز – مکانیزم ها و چشم اندازها برای درمان

AMYLOIDOSIS - MECHANISMS AND PROSPECTS FOR THERAPY
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Svetlana Sarantseva
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر