موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  PET-CT: یک رویکرد مبتنی بر مورد
PET-CT: A Case-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب PET-CT: یک رویکرد مبتنی بر مورد

PET-CT: A Case-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Peter S. Conti and Aarti Kaushik
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 25.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش تصویر در پرتو درمانی
Image Processing in Radiation Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش تصویر در پرتو درمانی

Image Processing in Radiation Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Kristy K. Brock
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرتودرمانی استریوتاکتیک بدن
Stereotactic Body Radiation Therapy: Principles and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب پرتودرمانی استریوتاکتیک بدن

Stereotactic Body Radiation Therapy: Principles and Practices
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Yasushi Nagata
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک پرتو درمانی
Hendee's Radiation Therapy Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک پرتو درمانی

Hendee's Radiation Therapy Physics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Todd Pawlicki , Daniel J. Scanderbeg and George Starkschall
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوتراپی
Radiation Oncology - A Question Based Review 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوتراپی

Radiation Oncology - A Question Based Review 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Borislav Hristov, Steven H. Lin and John P. Christodouleas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندامهای مشخص در خطر پرتو درمانی
Delineating Organs at Risk in Radiation Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب اندامهای مشخص در خطر پرتو درمانی

Delineating Organs at Risk in Radiation Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Giampiero Ausili Cèfaro , Domenico Genovesi and Carlos A. Perez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس PET-CT: راهنمای سریع برای تفسیر تصویر
Atlas of PET-CT: A Quick Guide to Image Interpretation
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس PET-CT: راهنمای سریع برای تفسیر تصویر

Atlas of PET-CT: A Quick Guide to Image Interpretation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Stefano Fanti , Mohsen Farsad and Luigi Mansi
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی هسته ای
Nuclear Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی هسته ای

Nuclear Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Daniel Appelbaum , John Miliziano , Yong Bradley and Sundeep Nayak
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبادی اولیه رادیوتراپی و بررسی: مفاهیم اساسی و پروتکل
Radiation Oncology Primer and Review: Essential Concepts and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب مبادی اولیه رادیوتراپی و بررسی: مفاهیم اساسی و پروتکل

Radiation Oncology Primer and Review: Essential Concepts and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: George Rodrigues, Vikram Velker and Lara Best
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوتراپی: موارد دشوار و مدیریت عملی
Radiation Oncology: Difficult Cases and Practical Management
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوتراپی: موارد دشوار و مدیریت عملی

Radiation Oncology: Difficult Cases and Practical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: William Small Jr. , Tim R. Williams and Eric D. Donnelly
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سابقه شخصی پزشکی هسته ای
A Personal History of Nuclear Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب سابقه شخصی پزشکی هسته ای

A Personal History of Nuclear Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Henry N. Wagner
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توموگرافی تابش پوزیترون (PET) بالینی و PET / CT: اصول و کاربردها
Clinical PET and PET/CT: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب توموگرافی تابش پوزیترون (PET) بالینی و PET / CT: اصول و کاربردها

Clinical PET and PET/CT: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: E. Edmund Kim , Myung-Chul Lee , Tomio Inoue and Wai-Hoi Wong
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان پستان: پزشکی هسته ای در تشخیص و گزینه درمانی
Breast Cancer: Nuclear Medicine in Diagnosis and Therapeutic Options
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان پستان: پزشکی هسته ای در تشخیص و گزینه درمانی

Breast Cancer: Nuclear Medicine in Diagnosis and Therapeutic Options
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Emilio Bombardieri , Gianni Bonadonna and Luca Gianni
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیولوژی سرطان پستان بجهت تشعشع انکولوژیست
Breast Cancer Biology for the Radiation Oncologist
نام کتاب:

دانلود کتاب بیولوژی سرطان پستان بجهت تشعشع انکولوژیست

Breast Cancer Biology for the Radiation Oncologist
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Jonathan Strauss , William Small Jr. and Gayle E. Woloschak
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سنتز رادیوشیمیایی، جلد 2: رادیو دارو آینده برای توموگرافی تابش پوزیترون و استراتژی های جدید برای تولید آنها
Radiochemical Syntheses, Volume 2: Further Radiopharmaceuticals for Positron Emission Tomography and New Strategies for Their Production
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز رادیوشیمیایی، جلد 2: رادیو دارو آینده برای توموگرافی تابش پوزیترون و استراتژی های جدید برای تولید آنها

Radiochemical Syntheses, Volume 2: Further Radiopharmaceuticals for Positron Emission Tomography and New Strategies for Their Production
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Peter J. H. Scott and Michael R. Kilbourn
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزارهای تصمیم گیری برای رادیوتراپی تومور: پیش آگهی، پاسخ به درمان و سمیت
Decision Tools for Radiation Oncology: Prognosis, Treatment Response and Toxicity
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزارهای تصمیم گیری برای رادیوتراپی تومور: پیش آگهی، پاسخ به درمان و سمیت

Decision Tools for Radiation Oncology: Prognosis, Treatment Response and Toxicity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Carsten Nieder and Laurie E. Gaspar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادنامه – موسسه پزشکی هسته ای: 50 سال
Festschrift - The Institute of Nuclear Medicine: 50 Years
نام کتاب:

دانلود کتاب یادنامه – موسسه پزشکی هسته ای: 50 سال

Festschrift - The Institute of Nuclear Medicine: 50 Years
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: University College
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیق و پژوهش برای متخصص پرتو درمانی: از سوال تا فرهنگ
Research for the Radiation Therapist: From Question to Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیق و پژوهش برای متخصص پرتو درمانی: از سوال تا فرهنگ

Research for the Radiation Therapist: From Question to Culture
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Cailtin Gillan , Lisa DiProspero , Nicole Harnett and Lori Holden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی هسته ای درمانی
Therapeutic Nuclear Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی هسته ای درمانی

Therapeutic Nuclear Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Richard P Baum
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفوتونیک ها: مبانی و تکنیک ها
Handbook of Biophotonics: Basics and Techniques Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفوتونیک ها: مبانی و تکنیک ها

Handbook of Biophotonics: Basics and Techniques Volume 1
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Jürgen Popp, Valery V. Tuchin and Arthur Chiou
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 51.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر