موضوعات کتاب ها

دیفورمیسم (دو شکلی، تفاوت) جنسی
Sexual Dimorphism
نام کتاب:

دیفورمیسم (دو شکلی، تفاوت) جنسی

Sexual Dimorphism
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Hiroshi Moriyama
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهداشت عمومی -بهداشت اجتماعی و رفتاری
Public Health - Social and Behavioral Health
نام کتاب:

بهداشت عمومی -بهداشت اجتماعی و رفتاری

Public Health - Social and Behavioral Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Jay Maddock
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهداشت عمومی – روش شناسی، محیط زیست و مسائل مربوط به سیستم ها
Public Health - Methodology, Environmental and Systems Issues
نام کتاب:

بهداشت عمومی – روش شناسی، محیط زیست و مسائل مربوط به سیستم ها

Public Health - Methodology, Environmental and Systems Issues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Jay Maddock
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تغذیه، سلامت و بهداشت
Nutrition, Well-Being and Health
نام کتاب:

تغذیه، سلامت و بهداشت

Nutrition, Well-Being and Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Jaouad Bouayed and Torsten Bohn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت بهداشت و سلامت - رویکردهای مختلف و راه حل ها
Health Management - Different Approaches and Solutions
نام کتاب:

مدیریت بهداشت و سلامت - رویکردهای مختلف و راه حل ها

Health Management - Different Approaches and Solutions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Krzysztof Śmigórski
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت بهداشت و درمان
Health Management
نام کتاب:

مدیریت بهداشت و درمان

Health Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Krzysztof Smigorski
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهداشت محیطی – موضوعات در حال ظهور و عمل
Environmental Health - Emerging Issues and Practice
نام کتاب:

بهداشت محیطی – موضوعات در حال ظهور و عمل

Environmental Health - Emerging Issues and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Jacques Oosthuizen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 طب اورژانس – چشم انداز بین المللی
Emergency Medicine - An International Perspective
نام کتاب:

طب اورژانس – چشم انداز بین المللی

Emergency Medicine - An International Perspective
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Michael Blaivas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث جاری در سلامت عمومی
Current Topics in Public Health
نام کتاب:

مباحث جاری در سلامت عمومی

Current Topics in Public Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Alfonso J. Rodriguez-Morales
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 49 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


عمل نوآورانه و معاصر در مراقبت با داروی آرام بخش
Contemporary and Innovative Practice in Palliative Care
نام کتاب:

عمل نوآورانه و معاصر در مراقبت با داروی آرام بخش

Contemporary and Innovative Practice in Palliative Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Esther Chang and Amanda Johnson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مراقبت های اولیه در یک نگاه – مباحث داغ و بینش های جدید
Primary Care at a Glance - Hot Topics and New Insights
نام کتاب:

مراقبت های اولیه در یک نگاه – مباحث داغ و بینش های جدید

Primary Care at a Glance - Hot Topics and New Insights
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Oreste Capelli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث پیشرفته در بهداشت محیط و آلودگی هوا
Advanced Topics in Environmental Health and Air Pollution Case Studies
نام کتاب:

مباحث پیشرفته در بهداشت محیط و آلودگی هوا

Advanced Topics in Environmental Health and Air Pollution Case Studies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Anca Maria Moldoveanu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اعتیاد – از پاتوفیزیولوژی تا درمان
Addictions - From Pathophysiology to Treatment
نام کتاب:

اعتیاد – از پاتوفیزیولوژی تا درمان

Addictions - From Pathophysiology to Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: David Belin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مرگ و میر پیش از تولد (پری ناتال)
Perinatal Mortality
نام کتاب:

مرگ و میر پیش از تولد (پری ناتال)

Perinatal Mortality
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Oliver C. Ezechi and Karen Odberg‐Petterson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مراقبت از نوزادان
Neonatal Care
نام کتاب:

مراقبت از نوزادان

Neonatal Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Deborah Raines and Zoe Iliodromiti
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طب معاصر اطفال (پزشکی کودکان)
Contemporary Pediatrics
نام کتاب:

طب معاصر اطفال (پزشکی کودکان)

Contemporary Pediatrics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Öner Özdemir
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فتق دیافراگمی مادرزادی (بیماری CDH) – قبل از تولد تا مدیریت و پیامد ها در دوران کودکی
Congenital Diaphragmatic Hernia - Prenatal to Childhood Management and Outcomes
نام کتاب:

فتق دیافراگمی مادرزادی (بیماری CDH) – قبل از تولد تا مدیریت و پیامد ها در دوران کودکی

Congenital Diaphragmatic Hernia - Prenatal to Childhood Management and Outcomes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Congenital Diaphragmatic Hernia - Prenatal to Childhood Management and Outcomes
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طب مکمل اطفال
Complementary Pediatrics
نام کتاب:

طب مکمل اطفال

Complementary Pediatrics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Öner Özdemir
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تینیتوس (وزوز گوش)
Up to Date on Tinnitus
نام کتاب:

تینیتوس (وزوز گوش)

Up to Date on Tinnitus
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Fayez Bahmad Jr
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جنبه های ویژه از رینوسینوزیت (التهاب سینوس و بینی)
Peculiar Aspects of Rhinosinusitis
نام کتاب:

جنبه های ویژه از رینوسینوزیت (التهاب سینوس و بینی)

Peculiar Aspects of Rhinosinusitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Gian Luigi Marseglia and Davide Paolo Caimmi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر