موضوعات کتاب ها

 از دست دادن شنوایی
Hearing Loss
نام کتاب:

از دست دادن شنوایی

Hearing Loss
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Sadaf Naz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ژریاتریک (پیرپزشکی : پزشکی امراض دوران پیری)
Geriatrics
نام کتاب:

ژریاتریک (پیرپزشکی : پزشکی امراض دوران پیری)

Geriatrics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Craig S. Atwood
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پاتوفیزیولوژی
Pathophysiology
نام کتاب:

پاتوفیزیولوژی

Pathophysiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Carol Mattson Porth
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 74.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ارتو پانتوموگرافی
Orthopantomography
نام کتاب:

ارتو پانتوموگرافی

Orthopantomography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Ignazio Pandolfo , Silvio Mazziotti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اهداف ساختاری معاینات بالینی
Objective Structured Clinical Examinations
نام کتاب:

اهداف ساختاری معاینات بالینی

Objective Structured Clinical Examinations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی
نویسنده: Sondra Zabar, Elizabeth Kachur , Adina Kalet , Kathleen Hanley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهبود ابزار و ترجمه مدل های حیوانی برای اختلالات سیستم اعصاب
Improving the Utility and Translation of Animal Models for Nervous System Disorders: Workshop Summary
نام کتاب:

بهبود ابزار و ترجمه مدل های حیوانی برای اختلالات سیستم اعصاب

Improving the Utility and Translation of Animal Models for Nervous System Disorders: Workshop Summary
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Diana E. Pankevich, Theresa M. Wizemann, and Bruce M. Altevogt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طب انتقال خون و هموستاز:جنبه های بالینی و آزمایشگاهی
Transfusion Medicine and Hemostasis: Clinical and Laboratory Aspects
نام کتاب:

طب انتقال خون و هموستاز:جنبه های بالینی و آزمایشگاهی

Transfusion Medicine and Hemostasis: Clinical and Laboratory Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Beth H. Shaz MD, Christopher D. Hillyer MD , Charles S. Abrams MD, Mikhail Roshal MD
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدل های دینامیکی از بیماری های عفونی
Dynamic Models of Infectious Diseases: Volume 2: Non Vector-Borne Diseases
نام کتاب:

مدل های دینامیکی از بیماری های عفونی

Dynamic Models of Infectious Diseases: Volume 2: Non Vector-Borne Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Vadrevu Sree Hari Rao, Ravi Durvasula
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های اخیر در اختلالات طیف اوتیسم – جلد اول
Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume I
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در اختلالات طیف اوتیسم – جلد اول

Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume I
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Michael Fitzgerald
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های اخیر در اختلالات طیف اوتیسم – جلد دوم
Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume II
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در اختلالات طیف اوتیسم – جلد دوم

Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume II
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Michael Fitzgerald
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیدگاه های جدید در اختلالات اضطرابی
New Insights into Anxiety Disorders
نام کتاب:

دیدگاه های جدید در اختلالات اضطرابی

New Insights into Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Federico Durbano
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت پیشرفته بیماری های عصبی
Advanced Understanding of Neurodegenerative Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت پیشرفته بیماری های عصبی

Advanced Understanding of Neurodegenerative Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Raymond Chuen-Chung Chang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات خلقی
Mood Disorders
نام کتاب:

اختلالات خلقی

Mood Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Nese Kocabasoglu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات روانی – دیدگاه های نظری و تجربی
Mental Disorders - Theoretical and Empirical Perspectives
نام کتاب:

اختلالات روانی – دیدگاه های نظری و تجربی

Mental Disorders - Theoretical and Empirical Perspectives
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Robert Woolfolk and Lesley Allen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مدیریت بیماری صرع – تحقیق، نتایج و درمان
Management of Epilepsy - Research, Results and Treatment
نام کتاب:

مدیریت بیماری صرع – تحقیق، نتایج و درمان

Management of Epilepsy - Research, Results and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Mintaze Kerem Gunel
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مولکول های درگیر، تشخیص و مراقبت معلولیت رشدی
Developmental Disabilities - Molecules Involved, Diagnosis, and Clinical Care
نام کتاب:

مولکول های درگیر، تشخیص و مراقبت معلولیت رشدی

Developmental Disabilities - Molecules Involved, Diagnosis, and Clinical Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ahmad Salehi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت کنونی در آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس
Current Advances in Amyotrophic Lateral Sclerosis
نام کتاب:

پیشرفت کنونی در آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس

Current Advances in Amyotrophic Lateral Sclerosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Alvaro G. Estévez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پژوهشهای بالینی و درمان - رویکرد های درمانی  به اختلالات عاطفی
Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders
نام کتاب:

پژوهشهای بالینی و درمان - رویکرد های درمانی به اختلالات عاطفی

Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Mario Francisco
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلال پیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) در کودکان و نوجوانان
Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents
نام کتاب:

اختلال پیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) در کودکان و نوجوانان

Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Somnath Banerjee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پزشکی احیا کننده و مهندسی بافت
Regenerative Medicine and Tissue Engineering
نام کتاب:

پزشکی احیا کننده و مهندسی بافت

Regenerative Medicine and Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Jose A. Andrades
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 46.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر