موضوعات کتاب ها

سیستیک فیبروزیس – امید های تازه ای به واسطه پژوهش
Cystic Fibrosis - Renewed Hopes Through Research
نام کتاب:

سیستیک فیبروزیس – امید های تازه ای به واسطه پژوهش

Cystic Fibrosis - Renewed Hopes Through Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Dinesh Sriramulu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری انسدادی مزمن ریه – مفاهیم کنونی و عمل
Chronic Obstructive Pulmonary Disease - Current Concepts and Practice
نام کتاب:

بیماری انسدادی مزمن ریه – مفاهیم کنونی و عمل

Chronic Obstructive Pulmonary Disease - Current Concepts and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Kian-Chung Ong
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آسم نایژه ای (تنگی نفس) – تدابیر درمانی جدید
Bronchial Asthma - Emerging Therapeutic Strategies
نام کتاب:

آسم نایژه ای (تنگی نفس) – تدابیر درمانی جدید

Bronchial Asthma - Emerging Therapeutic Strategies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Elizabeth Sapey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری های ریه
Lung Diseases - Selected State of the Art Reviews
نام کتاب:

بیماری های ریه

Lung Diseases - Selected State of the Art Reviews
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Elvis Malcolm Irusen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سلول های بنیادی در کلینیک و تحقیقات
Stem Cells in Clinic and Research
نام کتاب:

سلول های بنیادی در کلینیک و تحقیقات

Stem Cells in Clinic and Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Ali Gholamrezanezhad
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 59.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 زیست شناسی سلول بنیادی در زندگی عادی و بیماری
Stem Cell Biology in Normal Life and Diseases
نام کتاب:

زیست شناسی سلول بنیادی در زندگی عادی و بیماری

Stem Cell Biology in Normal Life and Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Kamran Alimoghaddam
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های جدید در پیوند سلول بنیادی
New Advances in Stem Cell Transplantation
نام کتاب:

پیشرفت های جدید در پیوند سلول بنیادی

New Advances in Stem Cell Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Taner Demirer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سلول های بنیادی عصبی و درمان
Neural Stem Cells and Therapy
نام کتاب:

سلول های بنیادی عصبی و درمان

Neural Stem Cells and Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Tao Sun
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روشهای پیشرفته در کشت، دستکاری و استفاده از سلولهای بنیادی جنینی برای برنامه های کاربردی عمومی و عملی
Methodological Advances in the Culture, Manipulation and Utilization of Embryonic Stem Cells for Basic and Practical Applications
نام کتاب:

روشهای پیشرفته در کشت، دستکاری و استفاده از سلولهای بنیادی جنینی برای برنامه های کاربردی عمومی و عملی

Methodological Advances in the Culture, Manipulation and Utilization of Embryonic Stem Cells for Basic and Practical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Craig Atwood
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 54.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نوآوری ها در پیوند سلول های بنیادی
Innovations in Stem Cell Transplantation
نام کتاب:

نوآوری ها در پیوند سلول های بنیادی

Innovations in Stem Cell Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Taner Demirer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سلول های بنیادی جنینی:هورمونی تنظیم پرتوانی و جنین زایی
Embryonic Stem Cells: The Hormonal Regulation of Pluripotency and Embryogenesis
نام کتاب:

سلول های بنیادی جنینی:هورمونی تنظیم پرتوانی و جنین زایی

Embryonic Stem Cells: The Hormonal Regulation of Pluripotency and Embryogenesis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Craig Atwood
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 54 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سلول های بنیادی جنینی
Embryonic Stem Cells - Recent Advances in Pluripotent Stem Cell-Based Regenerative Medicine
نام کتاب:

سلول های بنیادی جنینی

Embryonic Stem Cells - Recent Advances in Pluripotent Stem Cell-Based Regenerative Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Craig Atwood
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سلول های بنیادی جنینی
Embryonic Stem Cells - Differentiation and Pluripotent Alternatives
نام کتاب:

سلول های بنیادی جنینی

Embryonic Stem Cells - Differentiation and Pluripotent Alternatives
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Michael S. Kallos
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جنین شناسی – آخرین اطلاعات و نکات برجسته درباره موضوعات کلاسیک
Embryology - Updates and Highlights on Classic Topics
نام کتاب:

جنین شناسی – آخرین اطلاعات و نکات برجسته درباره موضوعات کلاسیک

Embryology - Updates and Highlights on Classic Topics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Luis Antonio Violin Pereira
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در تحقیق روی سلول بنیادی خونساز
Advances in Hematopoietic Stem Cell Research
نام کتاب:

پیشرفت ها در تحقیق روی سلول بنیادی خونساز

Advances in Hematopoietic Stem Cell Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Rosana Pelayo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چه باید بدانید که در مورد پیشگیری تشخیصی  ، و مداخله درمانی در بیماری عروق کرونر قلب
What Should We Know About Prevented, Diagnostic, and Interventional Therapy in Coronary Artery Disease
نام کتاب:

چه باید بدانید که در مورد پیشگیری تشخیصی ، و مداخله درمانی در بیماری عروق کرونر قلب

What Should We Know About Prevented, Diagnostic, and Interventional Therapy in Coronary Artery Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Branislav G. Baskot
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفتهای اخیر در زمینه دستگاه کمکی بطن
Recent Advances in the Field of Ventricular Assist Devices
نام کتاب:

پیشرفتهای اخیر در زمینه دستگاه کمکی بطن

Recent Advances in the Field of Ventricular Assist Devices
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Kazuo Komamura
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های اخیر در اندوکاردیت عفونی
Recent Advances in Infective Endocarditis
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در اندوکاردیت عفونی

Recent Advances in Infective Endocarditis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Steven W. Kerrigan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


افزایش فشار خون ریوی
Pulmonary Hypertension - From Bench Research to Clinical Challenges
نام کتاب:

افزایش فشار خون ریوی

Pulmonary Hypertension - From Bench Research to Clinical Challenges
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Roxana Sulica and Ioana Preston
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تشخیص و درمان میوکاردیت (ورم عضله قلب)
Diagnosis and Treatment of Myocarditis
نام کتاب:

تشخیص و درمان میوکاردیت (ورم عضله قلب)

Diagnosis and Treatment of Myocarditis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: José Milei and Giuseppe Ambrosio
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر