موضوعات کتاب ها

پیشرفت در همودیالیز – از بیوتکنولوژی اورژانس تا عملکرد بالینی
Progress in Hemodialysis - From Emergent Biotechnology to Clinical Practice
نام کتاب:

پیشرفت در همودیالیز – از بیوتکنولوژی اورژانس تا عملکرد بالینی

Progress in Hemodialysis - From Emergent Biotechnology to Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Angelo Carpi, Carlo Donadio and Gianfranco Tramonti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


همودیالیز – جنبه های مختلف
Hemodialysis - Different Aspects
نام کتاب:

همودیالیز – جنبه های مختلف

Hemodialysis - Different Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Maria Goretti Penido
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری های بافت اصلی کلیه
Diseases of Renal Parenchyma
نام کتاب:

بیماری های بافت اصلی کلیه

Diseases of Renal Parenchyma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Manisha Sahay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نفروپاتی دیابتی
Diabetic Nephropathy
نام کتاب:

نفروپاتی دیابتی

Diabetic Nephropathy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: John S. D. Chan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مفاهیم کنونی در اورتروپلاستی (عمل جراحی برای ترمیم آسیب یا نقص دیواره مجرای ادراری)
Current Concepts of Urethroplasty
نام کتاب:

مفاهیم کنونی در اورتروپلاستی (عمل جراحی برای ترمیم آسیب یا نقص دیواره مجرای ادراری)

Current Concepts of Urethroplasty
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Ivo Donkov
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 35.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مفاهیم کنونی در پیوند کلیه
Current Concepts in Kidney Transplantation
نام کتاب:

مفاهیم کنونی در پیوند کلیه

Current Concepts in Kidney Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Sandip Kapur
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری مزمن کلیه و پیوند کلیوی
Chronic Kidney Disease and Renal Transplantation
نام کتاب:

بیماری مزمن کلیه و پیوند کلیوی

Chronic Kidney Disease and Renal Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Manisha Sahay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری مزمن کلیه
بیماری مزمن کلیه
نام کتاب:

بیماری مزمن کلیه

بیماری مزمن کلیه
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Monika Gooz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نفرولوژی پایه و آسیب حاد کلیه
Basic Nephrology and Acute Kidney Injury
نام کتاب:

نفرولوژی پایه و آسیب حاد کلیه

Basic Nephrology and Acute Kidney Injury
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Manisha Sahay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آخرین اطلاعات درباره آسیب های گلومرول کلیوی (گلومرولوپاتی ها) – اتیولوژی (سبب شناسی) و پاتوژنز (بیماریزایی)
An Update on Glomerulopathies - Etiology and Pathogenesis
نام کتاب:

آخرین اطلاعات درباره آسیب های گلومرول کلیوی (گلومرولوپاتی ها) – اتیولوژی (سبب شناسی) و پاتوژنز (بیماریزایی)

An Update on Glomerulopathies - Etiology and Pathogenesis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Sharma Prabhakar
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تکنیک های و کاربرد های تله پزشکی (پزشکی از راه دور)
Telemedicine Techniques and Applications
نام کتاب:

تکنیک های و کاربرد های تله پزشکی (پزشکی از راه دور)

Telemedicine Techniques and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی از راه دور
نویسنده: Georgi Graschew and Stefan Rakowsky
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 32.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سلامت الکترونیک و نظارت از راه دور
eHealth and Remote Monitoring
نام کتاب:

سلامت الکترونیک و نظارت از راه دور

eHealth and Remote Monitoring
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی از راه دور
نویسنده: Amir Hajjam El Hassani
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در پزشکی از راه دور – فن آوری ها، فعال کردن عوامل و حالات
Advances in Telemedicine: Technologies, Enabling Factors and Scenarios
نام کتاب:

پیشرفت ها در پزشکی از راه دور – فن آوری ها، فعال کردن عوامل و حالات

Advances in Telemedicine: Technologies, Enabling Factors and Scenarios
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی از راه دور
نویسنده: Georgi Graschew and Theo A. Roelofs
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 31.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در پزشکی از راه دور (تله پزشکی) – کاربرد ها در رشته های مختلف پزشکی و مناطق جغرافیایی
Advances in Telemedicine: Applications in Various Medical Disciplines and Geographical Regions
نام کتاب:

پیشرفت ها در پزشکی از راه دور (تله پزشکی) – کاربرد ها در رشته های مختلف پزشکی و مناطق جغرافیایی

Advances in Telemedicine: Applications in Various Medical Disciplines and Geographical Regions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی از راه دور
نویسنده: Georgi Graschew and Theo A. Roelof
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 46.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سپتی سمی شدید و شوک سمی – درک یک عامل کشنده وخیم
Severe Sepsis and Septic Shock - Understanding a Serious Killer
نام کتاب:

سپتی سمی شدید و شوک سمی – درک یک عامل کشنده وخیم

Severe Sepsis and Septic Shock - Understanding a Serious Killer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Ricardo Fernandez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سپسیس - چالش در حال اجرا و قابل توجه
Sepsis - An Ongoing and Significant Challenge
نام کتاب:

سپسیس - چالش در حال اجرا و قابل توجه

Sepsis - An Ongoing and Significant Challenge
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Luciano Azevedo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت های اخیر در تئوری ها و عمل طب چینی
Recent Advances in Theories and Practice of Chinese Medicine
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در تئوری ها و عمل طب چینی

Recent Advances in Theories and Practice of Chinese Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Haixue Kuang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 کنترل کیفی دارو های گیاهی و حوزه های مرتبط
Quality Control of Herbal Medicines and Related Areas
نام کتاب:

کنترل کیفی دارو های گیاهی و حوزه های مرتبط

Quality Control of Herbal Medicines and Related Areas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Yukihiro Shoyama
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درمان مکمل در بهداشت و درمان معاصر
Complementary Therapies for the Contemporary Healthcare
نام کتاب:

درمان مکمل در بهداشت و درمان معاصر

Complementary Therapies for the Contemporary Healthcare
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Marcelo Saad and Roberta de Medeiros
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طب سوزنی – مفاهیم و فیزیولوژی
Acupuncture - Concepts and Physiology
نام کتاب:

طب سوزنی – مفاهیم و فیزیولوژی

Acupuncture - Concepts and Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Marcelo Saad
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر