موضوعات کتاب ها

تدابیر استاندارد و نوآورانه در رفتار شناخت درمانی
Standard and Innovative Strategies in Cognitive Behavior Therapy
نام کتاب:

تدابیر استاندارد و نوآورانه در رفتار شناخت درمانی

Standard and Innovative Strategies in Cognitive Behavior Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Irismar Reis de Oliveira
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 ناهماهنگی حرکتی نخاعی – مخچه ای
Spinocerebellar Ataxia
نام کتاب:

ناهماهنگی حرکتی نخاعی – مخچه ای

Spinocerebellar Ataxia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Jose Gazulla
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اصول مهندسی بافت
Principles of Tissue Engineering, 4th Edition
نام کتاب:

اصول مهندسی بافت

Principles of Tissue Engineering, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Robert Lanza , Robert Langer, Joseph P. Vacanti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 101 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سوء استفاده جنسی – شکستن سکوت
Sexual Abuse - Breaking the Silence
نام کتاب:

سوء استفاده جنسی – شکستن سکوت

Sexual Abuse - Breaking the Silence
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ersi Abacı Kalfoglu and Rehat Faikoglu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اسکیزوفرنی در قرن بیست و یکم
Schizophrenia in the 21st Century
نام کتاب:

اسکیزوفرنی در قرن بیست و یکم

Schizophrenia in the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: T.H.J. Burne`
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


موضوعات مرتبط با اختلالات غذا خوردن
Relevant topics in Eating Disorders
نام کتاب:

موضوعات مرتبط با اختلالات غذا خوردن

Relevant topics in Eating Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ignacio Jauregui-Lobera
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اختلالات روانی – پیشرفت های جهانی
Psychiatric Disorders - Worldwide Advances
نام کتاب:

اختلالات روانی – پیشرفت های جهانی

Psychiatric Disorders - Worldwide Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Toru Uehara
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات روانی - روندها و تحولات
Psychiatric Disorders - Trends and Developments
نام کتاب:

اختلالات روانی - روندها و تحولات

Psychiatric Disorders - Trends and Developments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Toru Uehara
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اختلالات روانی – مرز های جدید در اختلالات خلقی (عاطفی)
Psychiatric Disorders - New Frontiers in Affective Disorders
نام کتاب:

اختلالات روانی – مرز های جدید در اختلالات خلقی (عاطفی)

Psychiatric Disorders - New Frontiers in Affective Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Dieter Schoepf
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اختلالات استرس پس از درمان در یک مفهوم جانی
Post Traumatic Stress Disorders in a Global Context
نام کتاب:

اختلالات استرس پس از درمان در یک مفهوم جانی

Post Traumatic Stress Disorders in a Global Context
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Emilio Ovuga
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 نوروپاتی محیطی (آسیب اعصاب محیطی) – پیشرفت ها در روش های های تشخیصی و درمانی
Peripheral Neuropathy - Advances in Diagnostic and Therapeutic Approaches
نام کتاب:

نوروپاتی محیطی (آسیب اعصاب محیطی) – پیشرفت ها در روش های های تشخیصی و درمانی

Peripheral Neuropathy - Advances in Diagnostic and Therapeutic Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ghazala Hayat
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


افسردگی پریناتال (بارداری)
Perinatal Depression
نام کتاب:

افسردگی پریناتال (بارداری)

Perinatal Depression
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Maria Graciela Rojas Castillo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درمان نوین صرع
Novel Treatment of Epilepsy
نام کتاب:

درمان نوین صرع

Novel Treatment of Epilepsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Humberto Foyaca-Siba
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جنبه های نوین از بیماری صرع
Novel Aspects on Epilepsy
نام کتاب:

جنبه های نوین از بیماری صرع

Novel Aspects on Epilepsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Humberto Foyaca-Sibat
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بینش های جدیدی را در پیشگیری و درمان بولمیا نرووسا
New Insights into the Prevention and Treatment of Bulimia Nervosa
نام کتاب:

بینش های جدیدی را در پیشگیری و درمان بولمیا نرووسا

New Insights into the Prevention and Treatment of Bulimia Nervosa
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Phillipa Hay
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات عصبی عضلانی
Neuromuscular Disorders
نام کتاب:

اختلالات عصبی عضلانی

Neuromuscular Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ashraf Zaher
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تومور نورواندوکرین
Neuroendocrine Tumor
نام کتاب:

تومور نورواندوکرین

Neuroendocrine Tumor
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Kyuzi Kamoi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نورودجنراسیون (از دست دادن تدریجی ساختار و عملکرد سلول های عصبی)
Neurodegeneration
نام کتاب:

نورودجنراسیون (از دست دادن تدریجی ساختار و عملکرد سلول های عصبی)

Neurodegeneration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: L. Miguel Martins and Samantha H.Y. Loh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری های روانی – ارزیابی، درمان و مفاهیم
Mental Illnesses - Evaluation, Treatments and Implications
نام کتاب:

بیماری های روانی – ارزیابی، درمان و مفاهیم

Mental Illnesses - Evaluation, Treatments and Implications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Luciano L'Abate
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مکانیسم ها در بیماری پارکینسون – مدل ها و درمان ها
Mechanisms in Parkinsons Disease-Models and Treatments
نام کتاب:

مکانیسم ها در بیماری پارکینسون – مدل ها و درمان ها

Mechanisms in Parkinsons Disease-Models and Treatments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Juliana Dushanova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر