موضوعات کتاب ها

اهداف مولکولی تومور CNS
Molecular Targets of CNS Tumors
نام کتاب:

اهداف مولکولی تومور CNS

Molecular Targets of CNS Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Miklos Garami
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 47 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


شیوه های مدرن در پرتو درمانی
Modern Practices in Radiation Therapy
نام کتاب:

شیوه های مدرن در پرتو درمانی

Modern Practices in Radiation Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Gopishankar Natanasabapathi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مزوتلیوما ها
Mesotheliomas - Synonyms and Definition, Epidemiology, Etiology, Pathogenesis, Cyto-Histopathological Features, Clinic, Diagnosis, Treatment, Prognosis
نام کتاب:

مزوتلیوما ها

Mesotheliomas - Synonyms and Definition, Epidemiology, Etiology, Pathogenesis, Cyto-Histopathological Features, Clinic, Diagnosis, Treatment, Prognosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Alexander Zubritsky
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ملانوم (تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست) در کلینیک – تشخیص، مدیریت و عوارض بدخیمی
Melanoma in the Clinic - Diagnosis, Management and Complications of Malignancy
نام کتاب:

ملانوم (تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست) در کلینیک – تشخیص، مدیریت و عوارض بدخیمی

Melanoma in the Clinic - Diagnosis, Management and Complications of Malignancy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Mandi Murph
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت سرطان معده
Management of Gastric Cancer
نام کتاب:

مدیریت سرطان معده

Management of Gastric Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Nabil Ismaili
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درمان تومور های CNS
Management of CNS Tumors
نام کتاب:

درمان تومور های CNS

Management of CNS Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Miklos Garami
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 51 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مزوتلیومای بدخیم
Malignant Mesothelioma
نام کتاب:

مزوتلیومای بدخیم

Malignant Mesothelioma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Carmen Belli and Santosh Anand
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تومور های کبدی
Liver Tumors
نام کتاب:

تومور های کبدی

Liver Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Alexander Julianov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 کارسینوم هپاتوسلولار (سرطان سلول کبدی) – پژوهش بالینی
Hepatocellular Carcinoma - Clinical Research
نام کتاب:

کارسینوم هپاتوسلولار (سرطان سلول کبدی) – پژوهش بالینی

Hepatocellular Carcinoma - Clinical Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Wan-Yee Lau
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کارسینوم هپاتوسلولار (سرطان سلول کبدی) – پژوهش پایه
Hepatocellular Carcinoma - Basic Research
نام کتاب:

کارسینوم هپاتوسلولار (سرطان سلول کبدی) – پژوهش پایه

Hepatocellular Carcinoma - Basic Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Wan-Yee Lau
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان سر و گردن
Head and Neck Cancer
نام کتاب:

سرطان سر و گردن

Head and Neck Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Mark Agulnik
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گلیوم (تومور مغزی) – بررسی بیولوژی و ارتباط عملی
Glioma - Exploring Its Biology and Practical Relevance
نام کتاب:

گلیوم (تومور مغزی) – بررسی بیولوژی و ارتباط عملی

Glioma - Exploring Its Biology and Practical Relevance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Anirban Ghosh
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 43.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تومور سلول ژرم
Germ Cell Tumor
نام کتاب:

تومور سلول ژرم

Germ Cell Tumor
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Angabin Matin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان مری - زیست شناسی سلولی مولکولی، شاخصهای زیستی، تغذیه و درمان
Esophageal Cancer - Cell and Molecular Biology, Biomarkers, Nutrition and Treatment
نام کتاب:

سرطان مری - زیست شناسی سلولی مولکولی، شاخصهای زیستی، تغذیه و درمان

Esophageal Cancer - Cell and Molecular Biology, Biomarkers, Nutrition and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Ferdous Rastgar Jazii
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پژوهش در حال ظهور و درمان در کارسینوم (سرطان) سلول کلیوی
Emerging Research and Treatments in Renal Cell Carcinoma
نام کتاب:

پژوهش در حال ظهور و درمان در کارسینوم (سرطان) سلول کلیوی

Emerging Research and Treatments in Renal Cell Carcinoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Robert J. Amato
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تکنیک های تشخیصی و مدیریت جراحی تومور های مغزی
Diagnostic Techniques and Surgical Management of Brain Tumors
نام کتاب:

تکنیک های تشخیصی و مدیریت جراحی تومور های مغزی

Diagnostic Techniques and Surgical Management of Brain Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Ana Lucia Abujamra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 50.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیتوکراتین ها – ابزارهایی در انکولوژی
Cytokeratins - Tools in Oncology
نام کتاب:

سیتوکراتین ها – ابزارهایی در انکولوژی

Cytokeratins - Tools in Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Gerhard Hamilton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت فعلی ملانوم بدخیم (تومور بدخیم سیاه رنگ قشر عمیق پوست)
Current Management of Malignant Melanoma
نام کتاب:

مدیریت فعلی ملانوم بدخیم (تومور بدخیم سیاه رنگ قشر عمیق پوست)

Current Management of Malignant Melanoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Ming Y. Cao
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درمان فعلی سرطان – روش های نوین فراتر از مرسوم
Current Cancer Treatment - Novel Beyond Conventional Approaches
نام کتاب:

درمان فعلی سرطان – روش های نوین فراتر از مرسوم

Current Cancer Treatment - Novel Beyond Conventional Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Oner Ozdemir
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زیست شناسی سرطان کولورکتال – از ژن ها تا تومور
Colorectal Cancer Biology - From Genes to Tumor
نام کتاب:

زیست شناسی سرطان کولورکتال – از ژن ها تا تومور

Colorectal Cancer Biology - From Genes to Tumor
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Rajunor Ettarh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر