موضوعات کتاب ها

مدیریت فعلی ملانوم بدخیم (تومور بدخیم سیاه رنگ قشر عمیق پوست)
Current Management of Malignant Melanoma
نام کتاب:

مدیریت فعلی ملانوم بدخیم (تومور بدخیم سیاه رنگ قشر عمیق پوست)

Current Management of Malignant Melanoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Ming Y. Cao
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درمان فعلی سرطان – روش های نوین فراتر از مرسوم
Current Cancer Treatment - Novel Beyond Conventional Approaches
نام کتاب:

درمان فعلی سرطان – روش های نوین فراتر از مرسوم

Current Cancer Treatment - Novel Beyond Conventional Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Oner Ozdemir
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زیست شناسی سرطان کولورکتال – از ژن ها تا تومور
Colorectal Cancer Biology - From Genes to Tumor
نام کتاب:

زیست شناسی سرطان کولورکتال – از ژن ها تا تومور

Colorectal Cancer Biology - From Genes to Tumor
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Rajunor Ettarh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


لوسمی (سرطان خون) لنفوسیتی مزمن
Chronic Lymphocytic Leukemia
نام کتاب:

لوسمی (سرطان خون) لنفوسیتی مزمن

Chronic Lymphocytic Leukemia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Pablo Oppezzo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کارسینوژنز (سرطان زایی)
Carcinogenesis
نام کتاب:

کارسینوژنز (سرطان زایی)

Carcinogenesis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Kathryn Tonissen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کارسینوژن (سرطان زا)
Carcinogen
نام کتاب:

کارسینوژن (سرطان زا)

Carcinogen
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Margarita Pesheva, Martin Dimitrov and Teodora Stefkova Stoycheva
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان سلول های بنیادی – تئوری ها و عمل
Cancer Stem Cells Theories and Practice
نام کتاب:

سرطان سلول های بنیادی – تئوری ها و عمل

Cancer Stem Cells Theories and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Stanley Shostak
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان سلول های بنیادی - برش لبه
Cancer Stem Cells - The Cutting Edge
نام کتاب:

سرطان سلول های بنیادی - برش لبه

Cancer Stem Cells - The Cutting Edge
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Stanley Shostak
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشگیری از سرطان
Cancer Prevention - From Mechanisms to Translational Benefits
نام کتاب:

پیشگیری از سرطان

Cancer Prevention - From Mechanisms to Translational Benefits
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Alexandros Georgakilas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان غشا داخلی (اندومتر) رحم – پیشرفت ها و اختلاف نظر ها
Cancer of the Uterine Endometrium - Advances and Controversies
نام کتاب:

سرطان غشا داخلی (اندومتر) رحم – پیشرفت ها و اختلاف نظر ها

Cancer of the Uterine Endometrium - Advances and Controversies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: J. Salvador Saldivar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت سرطان
Cancer Management
نام کتاب:

مدیریت سرطان

Cancer Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Doaa Hashad
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان سینه – پیشرفت های اخیر در زیست شناسی، تصویربرداری و درمان
Breast Cancer - Recent Advances in Biology, Imaging and Therapeutics
نام کتاب:

سرطان سینه – پیشرفت های اخیر در زیست شناسی، تصویربرداری و درمان

Breast Cancer - Recent Advances in Biology, Imaging and Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Susan J. Done
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان سینه – تمرکز بر ریز محیط تومور، سلول های بنیادی و متاستاز
Breast Cancer - Focusing Tumor Microenvironment, Stem cells and Metastasis
نام کتاب:

سرطان سینه – تمرکز بر ریز محیط تومور، سلول های بنیادی و متاستاز

Breast Cancer - Focusing Tumor Microenvironment, Stem cells and Metastasis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Mehmet Gunduz and Esra Gunduz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان سینه – ابعاد درمانی کنونی و جایگزین
Breast Cancer - Current and Alternative Therapeutic Modalities
نام کتاب:

سرطان سینه – ابعاد درمانی کنونی و جایگزین

Breast Cancer - Current and Alternative Therapeutic Modalities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Esra Gunduz and Mehmet Gunduz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان سینه – مسیر های سرطان زایی، رشد سلولی و علامت دهی
Breast Cancer - Carcinogenesis, Cell Growth and Signalling Pathways
نام کتاب:

سرطان سینه – مسیر های سرطان زایی، رشد سلولی و علامت دهی

Breast Cancer - Carcinogenesis, Cell Growth and Signalling Pathways
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Mehmet Gunduz and Esra Gunduz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بینش های جدید در فیبرومیالژی (درد ماهیچه و بافت پیوندی)
New Insights into Fibromyalgia
نام کتاب:

بینش های جدید در فیبرومیالژی (درد ماهیچه و بافت پیوندی)

New Insights into Fibromyalgia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: William S. Wilke
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بینش ها و چشم انداز ها در روماتولوژی
Insights and Perspectives in Rheumatology
نام کتاب:

بینش ها و چشم انداز ها در روماتولوژی

Insights and Perspectives in Rheumatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Andrew Harrsion
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


میوپاتی های التهابی ایدیوپاتیک (آسیب های التهابی ناشناخته) – تحولات اخیر
Idiopathic Inflammatory Myopathies - Recent Developments
نام کتاب:

میوپاتی های التهابی ایدیوپاتیک (آسیب های التهابی ناشناخته) – تحولات اخیر

Idiopathic Inflammatory Myopathies - Recent Developments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Idiopathic Inflammatory Myopathies – Recent Developments
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت های بالینی و ملکولی در بیماری خشک شدگی مهره های ستون فقرات
Clinical and Molecular Advances in Ankylosing Spondylitis
نام کتاب:

پیشرفت های بالینی و ملکولی در بیماری خشک شدگی مهره های ستون فقرات

Clinical and Molecular Advances in Ankylosing Spondylitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Jacome Bruges-Armas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چالش ها در روماتولوژی
Challenges in Rheumatology
نام کتاب:

چالش ها در روماتولوژی

Challenges in Rheumatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Miroslav Harjacek
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر