موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تجربه آمریکایی در اخلاق زیستی
The American Experience in Bioethics
نام کتاب:

دانلود کتاب تجربه آمریکایی در اخلاق زیستی

The American Experience in Bioethics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Lisa Newton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی، درد، مراقبت های ویژه و طب اورژانس
Anaesthesia, Pain, Intensive Care and Emergency Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی، درد، مراقبت های ویژه و طب اورژانس

Anaesthesia, Pain, Intensive Care and Emergency Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: A. Gullo
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس قرار دادن کاتتر رادیوسکوپی برای الکترو فیزیولوژیست ها
An Atlas of Radioscopic Catheter Placement for the Electrophysiologist
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس قرار دادن کاتتر رادیوسکوپی برای الکترو فیزیولوژیست ها

An Atlas of Radioscopic Catheter Placement for the Electrophysiologist
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Michela Casella and Antonio Dello Russo
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمیلوئیدوز: تشخیص و درمان
Amyloidosis: Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب آمیلوئیدوز: تشخیص و درمان

Amyloidosis: Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Morie A. Gertz and S. Vincent Rajkumar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تریاژ اورژانس
Emergency Triage
نام کتاب:

دانلود کتاب تریاژ اورژانس

Emergency Triage
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Advanced Life Support Group
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلرژی در عمل
Allergy in Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب آلرژی در عمل

Allergy in Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Johannes Ring
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نارسایی حاد قلبی
Acute Heart Failure
نام کتاب:

دانلود کتاب نارسایی حاد قلبی

Acute Heart Failure
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Alexandre Mebazaa , Mihai Gheorghiade , Faiez Zannad and Joseph E. Parrillo
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم حاد کرونری در عمل بالینی
Acute Coronary Syndromes in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم حاد کرونری در عمل بالینی

Acute Coronary Syndromes in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Anthony A Bavry and Deepak L. Bhatt
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم حاد کرونری
Acute Coronary Syndrome: Multidisciplinary and Pathway-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم حاد کرونری

Acute Coronary Syndrome: Multidisciplinary and Pathway-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mun K. Hong
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 38.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب های حاد و مزمن انگشت در ورزش های با توپ
Acute and Chronic Finger Injuries in Ball Sports
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب های حاد و مزمن انگشت در ورزش های با توپ

Acute and Chronic Finger Injuries in Ball Sports
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Grégoire Chick
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری کیستیک اکتسابی کلیه و کارسینوم سلول کلیوی
Acquired Cystic Disease of the Kidney and Renal Cell Carcinoma
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری کیستیک اکتسابی کلیه و کارسینوم سلول کلیوی

Acquired Cystic Disease of the Kidney and Renal Cell Carcinoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Isao Ishikawa
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 40 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شتاب تحول بهداشت و درمان با نوآوری
Accelerating Health Care Transformation with Lean and Innovation
نام کتاب:

دانلود کتاب شتاب تحول بهداشت و درمان با نوآوری

Accelerating Health Care Transformation with Lean and Innovation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Paul E. Plsek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال و بازیابی پزشکی
ABC of Transfer and Retrieval Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال و بازیابی پزشکی

ABC of Transfer and Retrieval Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Adam Low and Jonathan Hulme
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تصاویر X-ray شکمی برای دانشجویان پزشکی
Abdominal X-rays for Medical Students
نام کتاب:

دانلود کتاب تصاویر X-ray شکمی برای دانشجویان پزشکی

Abdominal X-rays for Medical Students
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Christopher Clarke and Anthony Dux
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 30.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی بافت شناسی موش ها
A Practical Guide to the Histology of the Mouse
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی بافت شناسی موش ها

A Practical Guide to the Histology of the Mouse
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Cheryl L. C. Scudamore
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سابقه شخصی پزشکی هسته ای
A Personal History of Nuclear Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب سابقه شخصی پزشکی هسته ای

A Personal History of Nuclear Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Henry N. Wagner
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه قطع عضو اندام
A History of Limb Amputation
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه قطع عضو اندام

A History of Limb Amputation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: John R. Kirkup
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت ارتباطات: نظریه، روش و کاربردها
Health Communication: Theory, Method, and Application
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت ارتباطات: نظریه، روش و کاربردها

Health Communication: Theory, Method, and Application
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Nancy Grant Harrington
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 5 دقیقه مشاوره استاندارد بالینی 2015
The 5-Minute Clinical Consult Standard 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب 5 دقیقه مشاوره استاندارد بالینی 2015

The 5-Minute Clinical Consult Standard 2015
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Frank J. Domino, Robert A. Baldor, Jill A. Grim and Jeremy Golding
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 44.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تصویربرداری استخوان تمپورال
Temporal Bone Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری استخوان تمپورال

Temporal Bone Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Marc Lemmerling and Bert De Foer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 36.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر